top of page
K. Lubiak
J. Brdej
O konferencií:

Pamiatky a pamiatkové územia v mysliach obyvateľov i návštevníkov rezonujú spravidla svojím dobrým menom – nielen ako individualizujúci znak miesta či krajiny, ale aj ako zhmotnenie poznania, múdrosti a šikovnosti našich predkov. S uznaním pamiatok sa vo verejnosti akceptuje aj potreba ich ochrany. Už nie tak nadšene sa k ochrane kultúrnych hodnôt pamiatok stavajú niektorí vlastníci pamiatok – najmä čo sa týka ich využívania. Pritom, aktívne využívanie pamiatok a pamiatkových území v princípe nie je problém.

Aktívne využívanie pamiatok – ako prostriedok na dosiahnutie ich trvalej a účinnej ochrany – odporúčajú viaceré medzinárodné dokumenty zaoberajúce sa ochranou pamiatok. Využívane pamiatok a pamiatkových území odporúčajú tiež konceptuálne dokumenty medzinárodných inštitúcií a organizácií na podporu udržateľného rozvoja krajín, ich sídiel a regiónov.   

Princíp udržateľného rozvoja miest a regiónov je postavený na využití lokálneho potenciálu. Historické mestá, pamiatkové územia aj individuálne pamiatky predstavujú významnú časť disponibilného lokálneho potenciálu vhodného na naštartovanie nových vízií, posilnenie stagnujúcich či oslabených sídiel a regiónov.

Na Slovensku sa z minulosti zachovalo mnoho pamiatok, historických miest a  chránených území, ktorých turistická návštevnosť je citeľným prínosom pre priľahlý región. Ako sa ukázalo, pozitívny vplyv na hospodársky a sociálny rozvoj lokality je výraznejší tam, kde pamiatky (ich areály) plnia viacero rozličných funkcií pokrývajúcich každodenné potreby obyvateľov.

 

Cieľ konferencie

Jubilejné XXV. stretnutie účastníkov konferencie Bardkontakt má za cieľ poskytnúť priestor na medziodborovú diskusiu o otázkach zapojenia pamiatok a pamiatkových území do rozvojových programov obcí, miest, aj celých regiónov. Popri reflexii podmienok a požiadaviek vyplývajúcich z existujúcich zákonov, technických noriem, požiadaviek udržateľnosti a efektívnosti, bude vytvorený priestor na prezentáciu úspešných / inšpiratívnych realizácií využitia jednotlivých pamiatok, regenerácie historických jadier ako aj rozvojových aktivít v chránených územiach. Organizátori privítajú upozornenia a podnety na riešenie kolíznych situácií využívania pamiatok a pamiatkových území, s ktorými sa stretávajú v systéme aj praxi programovania / riadenia rozvoja obcí a regiónov.   

Tematické okruhy konferencie:

  • Regenerácia pamiatok a pamiatkových území v kontexte úloh miest a obcí – aktivity, iniciatívy, limity, námety na riešenie

  • Ochrana pamiatok – vec verejná alebo súkromná? (využívanie verzus kultúrne hodnoty pamiatok, financovanie, sprístupnenie, pomoc verejných inštitúcií...)

  • Zodpovednosť a úlohy samosprávy – uplatnenie verejného záujmu v aktivitách súkromného sektoru, otázky zodpovednosti za vyvolané dopady

  • Realizácia využívania pamiatok – skúsenosti, podnety, námety na riešenie

 

Do diskusie sú prizvaní okrem členov Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov, tiež ostatní účastníci procesov programovania rozvoja sídiel a regiónov, (zástupcovia miest a obcí, rozvojových agentúr) regenerácie a užívania pamiatok (vlastníci a investori) ako aj zástupcovia občianskych iniciatív.

Konferencia zaradená do Sústavného vzdelávania architektov, typ B.

bottom of page